درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
نظر سنجی
امكانات جانبی
 

امام خامنه ای:افسانه‌ی جعلی سلاح هسته‌ای را عَلَم کرده‌اند که بگویند جمهوری اسلامی مایه‌ی تهدید است/ نه؛مایه‌ی تهدید خود آمریکاست که بدون هیچ مهاری دخالت‌های ناامن کننده ازاو سر می‌زند/این حوادث گریه‌آور در یمن جاری است وآمریکایی‌ها ازظالم حمایت می‌کنند.
:: مرتبط با: سیاسی ,
:: برچسب‌ها: امام خامنه ای , فرماندهکل قوا , ارتش , سپاه , اتحاد , سلاح هسته ای , افسانه ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اردوی جهادی حضور یافت.

  به گزارش گروه فرهنگی «خبرگزاری دانشجو» دکتر رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور در اردوی جهادی همراه با سایر دانشجویان مشغول بنایی و ساخت و ساز در نقاط محروم کشور شد.


:: مرتبط با: سیاسی , کوتاه و مفید ,
:: برچسب‌ها: رحیم پور , اردو جهادی , بسیج , سازندگی , دانشجویان , حوزه , بنایی ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

هاشمی خطبه اول نماز جمعه تهران، دانشگاه تهران.: 1365/2/12

پس از هفت سال از انقلاب بعضی از خانمها متأسفانه، هنوز به این راضی‏اند که مقداری از مویشان بیرون باشد و یا به اینکه پشت در خانه ‏هایشان بایستند و وقتی که کسی عبور می‏کند، اندام لخت خود را نشان بدهند. اینها چه مطلوبهایی هستند؟!...مثل اینکه اینها به یک مقدار خشونت احتیاج دارند.

هاشمی رفسنجانی در همایش بانوی انقلاب: 94/1/23

چرا همه مصیبت ما اینست که زنان با این ظاهر به خیابان می‌آیند؛ پس ظلم‌ها، زندان‌ها و سرکوب‌ها چه می‌شود؟

آدم‌های خشک مقدس،‌ جاهل و نادان نیز هستند. امروز همه مصیبت این است که چند زن بدحجاب در خیابان باشد.

رهبرانقلاب:

این آقایانی که حالا دست اندر کار اردوی مختلط اند همان کسانی هستند که سال ۶۴-۶۳ توی کلاس ها دیوار کشی می کردند

خوب من نمی فهمم چطور اینها اینطور عوض می شوند. صد و هشتاد درجه راهشان را عوض می کنند
:: مرتبط با: سیاسی ,
:: برچسب‌ها: هاشمی رفسنجانی , حاج آقا , سال65 , سال94 , همایش بانوان , حجاب , خشونت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

محله ما یک رفتگر دارد، صبح که با ماشین از درب خانه خارج می شوم سلامی گرم می کند و من هم از ماشین پیاده می شوم و دستی محترمانه به او می دهم، حال و احوال را می پرسد و مشغول کارش می شود.

 همسایه طبقه زیرین ما نیز دکتر جراح است، گاهی اوقات که درون آسانسور می بینمش سلامی می کنم و او فقط سرش را تکان می دهد و درب آسانسور باز نشده برای بیرون رفتن خیز می کند.

 به شخصه اگر روزی برای زنده ماندن نیازمند این دکتر شوم، جارو زدن سنگ قبرم به دست آن رفتگر، بشدت لذت بخش تر از طبابت آن دکتر برای ادامه حیاتم است.

تحصیلات مطلقا هیچ ربطی به شعور افراد ندارد.
:: مرتبط با: دین و اجتماع , کوتاه و مفید ,
:: برچسب‌ها: رفتگر , جراح , پزشک , حقوق مساوی انسان , پروفسور سمیعی , خضوع , شعور ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

وﻧﺪی ﺷﺮﻣﻦ : دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮط ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫا!

وﻧﺪی ﺷﺮﻣﻦ « در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ : ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ 2 ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ .

ﺷﺮﻣﻦ اﻓﺰود : ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪ‌ای را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺎزﻧﺪ . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‌ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺮوزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ « وی در اداﻣﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ : ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۳۰ ژوﺋﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ، اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ را در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود : ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺷﺮﻣﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای ﺧﻮد را ﺷﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .

ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰود : ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدارد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ » ﻣﺎری ﻫﺎرف « ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ : ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺮی و ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ . وی اﻓﺰود : ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻇﻬﺎرات » ﺟﺎن ﮐﺮی « ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ دادﯾﻢ و اﯾﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ، وﻟﯽ در آﺧﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ﻣﺎ آﻣﺪه ، دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬاﮐﺮات دﯾﭙﻠﻤﺎت‌ﻫﺎ در اﺗﺎق‌ﻫﺎی ﻟﻮزان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ...

 
:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: ماری هارف , وندی شرمن , جواد ظریف , لوزان , مذاکرات هسته ای , تحریمها , پیش شرط ها ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

رهبرم اخم کند،قایقی خواهم ساخت

خواهم انداخت به دریای دل اربابم

قایق از خشم پر است،و دل از نفرت تکفیری ها

قصه ی فهمیده،باز تکرار کنم؟؟

نه دگر این بار دعوا،به سر سربند نیست

همه سربندها،نام یافاطمه است

نشود تکرار باز عاشورا،خیمه ها اینبار جایشان امن است

علم عباس هم،دست نیکوی گل سرسبد فاطمه است

رهبرم خامنه ایست،رهبرم سید و اولاد علی است

رهبرم اخم کند،به خدا مادرتان داغ شما می بینند

حاج همت رفته،کاظمی دیگر نیست

پدر موشک ایران هم رفت،لیک از عالم غیب

باز با ما هستند‌،حاج قاسم هم هست

که سلیمانی کرد،همه دنیا را فتح

همه ی ما هستیم‌‌‌،کور خواندید اگر

باز هم فکر کنید،که علی تنهاست

نامه های بیعت با مسلم،همه اش ایرانیست

همه با خون خود امضا کردیم،خاک پای پسر زهراییم

باز دنیا انگار،تشنه ی خون شده است

هوس رویش لاله کرده،دور تا دور ضریح عباس

خون شیعه ز گرفتاری تن خسته شده

وقت آنست که آزاد شود از رگها

رهبرم اخم نکن،به خدا اذن دهی

 شیعه با خون خودش میشوید

 همه ی لشکر کفر،اینبار نه هفتاد و دو تن

 که هفتاد و دو میلیون هستیم بفدایت آقا
:: مرتبط با: شعر ,
:: برچسب‌ها: امام خامنه ای , رهبر , رهبر مسلمین جهان , انقلاب , عاشورا , تکفیری ها ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31

رییس‌جمهور روسیه دستور ممنوعیت فروش سامانه موشکی دفاعی اس-300 را به ایران لغو کرد.

 خبرگزاری‌های تاس روسیه و رویترز گزارش داده‌اند که ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه ممنوعیت تحویل موشک‌های اس-۳۰۰ به ایران را لغو کرده است.

 بنا بر گزارش‌ها دفتر مطبوعاتی کرملین اعلام کرد که پوتین با امضای مصوبه‌ای انتقال موشک‌های زمین به هوای اس-۳۰۰ به ایران را امکان‌پذیر کرده است.

 هم‌چنین به گزارش خبرگزاری اینترفاکس پوتین در این حکم ممنوعیت انتقال این موشک‌ها از خاک روسیه به ایران (از جمله از طریق هوایی) و تحویل آن به ایران در خارج از خاک روسیه از طریق کشتی یا هواپیماهای حامل پرچم روسیه را لغو کرده است.

 پیش از این روسیه به ایران پیشنهاد داده بود به جای سامانه دفاعی اس-300 سامانه ضدموشکی Antey-2500 دریافت کند.

 روسیه در سال 2007 قراردادی را برای ارائه پنج سامانه موشکی اس-300 به ایران با هزینه 800 میلیون دلار امضا کرد. ولی در سال 2010، دمیتری مدودف، رییس‌جمهور پیشین روسیه تحت فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی و به بهانه تحریم‌های ضد ایرانی این قرارداد را لغو کرد.

 ایران پس از آن شکایتی بین‌المللی را علیه روسیه مطرح کرد و خواستار اجرای قرارداد شد. ایران معتقد بود سامانه اس-300 سامانه دفاعی است و تحت تحریم‌هاس سازمان ملل قرار ندارد.

 اس-۳۰۰ یکی از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع ضدهوایی در جهان است و می‌تواند تا ۱۰۰ هدف را به طور هم‌زمان در آسمان ردیابی کند. جدیدترین نوع این موشک‌ها بین ۱۹۵ تا ۳۰۰ کیلومتر برد دارد و می‌تواند هواپیما و موشک‌های بالستیک را در ارتفاع ۲۷ کیلومتری از سطح زمین هدف قرار دهد.

 
:: مرتبط با: اخبار روز ,
:: برچسب‌ها: ولادمیر پوتین , روسیه , ایران , s300 , لغو فروش اس300 , لغو ممنوعیت ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31:: مرتبط با: کوتاه و مفید ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31
 

 


 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic