درباره ما
دوستان
آخرین مطالب
نظر سنجی
امكانات جانبی
 مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام ۱۳۹۴/۰۴/۰۲

۱. عدم پذیرش محدودیتهای بلند مدت
ما برخلاف اصرار امریکایی‌ها محدودیتهای بلند مدت ۱۰، ۱۲ ساله را قبول نداریم و مقدار سالهای مورد قبول محدودیت را به هیئت مذاکره کننده گفته‌ایم.

۲. ادامه کار تحقیق و توسعه و ساخت و ساز در زمان محدودیت
در طول سالهای محدودیت هم باید تحقیق و توسعه ادامه داشته باشد. آنها می‌گویند در مدت ۱۲ سال هیچ کاری نکنید اما این، یک حرف زور مضاعف و غلط مضاعف است.

۳. لغو فوری تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی هنگام امضای موافقتنامه و سایر تحریم‌ها در فواصل معقول
تحریم‌های اقتصادی، مالی و بانکی چه مربوط به شورای امنیت، چه کنگره امریکا و چه دولت امریکا باید فوراً هنگام امضای موافقتنامه لغو و بقیه تحریم‌ها هم در فواصل معقول برداشته شود.


:: مرتبط با: اخبار روز , ولایت فقیه , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: آیت الله خامنه ای , توافق هسته ای , مذاکرات هسته ای ,
:: لینک های مرتبط: بیانات در دیدار مسئولان نظام ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ,
ن : ا .ع(تسنیم313)
ت : 1394/04/3

مراسم تشییع پیکر شهدای گمنام امروز با حضور اقشار مختلف مردم از میدان بهارستان تا معراج شهدا برگزار شد.

این مراسم با حاشیه های دیدنی همراه بود که قاب عکاس های خبری تنها گوشه ای از آن‌را پوشش داد.

در میان شور و حال معنوی مردم شرکت کننده در مراسم تشییع شهدای گمنام، دست نوشته ها و پلاکاردهایی که توسط آنها حمل می شد حاوی نکات جالب و در برخی موارد قابل تاملی بود؛ دست نوشته هایی که با تاسی به 175 غواص شهید و فضای فعلی کشور و مذاکرات هسته ای رنگ و بوی خاصی گرفته بود.

پلاکاردهای در دستان مردم امروز تنها یک پیام برای مسئولان و تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان داشت، «مقاومت در برابر دشمنان»؛ پیامی که مخابره آن به داخل و خارج نه به وسیله پلاکارد و دست نوشته که از شعارهای «هیهات من الذله» کاملا مشخص بود.

«خون شهیدان ما قابل اکسید نیست» ، «عزت ما قابل مذاکره نیست حتی اگر دست هایمان بسته باشد» ، «تحریممان کنند، تهدیدمان کنند/ لب تشنه جان دهیم، سازش نمی کنیم» ، «این سند جنایت کدخداست» و چندین دست نوشته و پلاکارد دیگر در دستان مردمی بود که می خواستند ثابت کنند که هنوز در برابر فشارهای دشمن مقاوم هستند.

در ادامه پیام های روشن تشییع کنندگان شهدا و 175مظلوم غواص را در قالب تصاویر مردمی و عکاسان خبری می بینید:


تصویر


:: مرتبط با: اخبار روز , درباره شهدا ,
:: برچسب‌ها: خون شهیدان , تشییع پیکر شهدای گمنام , 175 غواص شهید , هیهات من الذله , سلام بر حسین , مذاکرات هسته ای ,
ن : عماد کلامی مقدم
ت : 1394/03/28

وﻧﺪی ﺷﺮﻣﻦ : دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺮط ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫا!

وﻧﺪی ﺷﺮﻣﻦ « در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽ ﮔﻔﺖ : ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ 2 ﺳﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﻮاﻫﺪ راﻧﺪ .

ﺷﺮﻣﻦ اﻓﺰود : ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ داﻧﺶ ﻫﺴﺘﻪ‌ای را ﺑﻤﺒﺎران ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﻣﺠﺪدا ﺑﺴﺎزﻧﺪ . ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ‌ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ راه ﺣﻞ ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﺪه دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ اﺳﺖ .

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺟﺮوزاﻟﻢ ﭘﺴﺖ « وی در اداﻣﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ : ﺗﻔﺎﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ۳۰ ژوﺋﻦ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻞ آوﯾﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ، اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ را در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﻢ .

ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻓﺰود : ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ اﯾﺮان ﺑﺮاﺳﺎس اﻋﺘﻤﺎد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

ﺷﺮﻣﻦ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﻓﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ اﻣﺎ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای ﺧﻮد را ﺷﺘﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .

ﻣﺬاﮐﺮه‌ﮐﻨﻨﺪه ارﺷﺪ ﻫﺴﺘﻪ‌ای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻓﺰود : ﻣﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزرﺳﺎن آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺮای آژاﻧﺲ ﺑﯿﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺮژی اﺗﻤﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮدارد .

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ » ﻣﺎری ﻫﺎرف « ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ : ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ﻣﺎ ﻋﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺮی و ﻇﺮﯾﻒ اﺳﺖ . وی اﻓﺰود : ﺗﺤﺮﯾﻢ‌ﻫﺎ ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . ﺳﺨﻨﮕﻮی وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻇﻬﺎرات » ﺟﺎن ﮐﺮی « ﮔﻔﺖ : ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ژﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ دادﯾﻢ و اﯾﺮاﻧﯽ‌ﻫﺎ ﯾﮏ ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ، وﻟﯽ در آﺧﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان اﻋﻤﺎل ﺷﺪ ؛ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻣﯽ‌ﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ در ﻓﮑﺖ‌ﺷﯿﺖ ﻣﺎ آﻣﺪه ، دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺬاﮐﺮات دﯾﭙﻠﻤﺎت‌ﻫﺎ در اﺗﺎق‌ﻫﺎی ﻟﻮزان را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ...

 
:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: ماری هارف , وندی شرمن , جواد ظریف , لوزان , مذاکرات هسته ای , تحریمها , پیش شرط ها ,
ن : امیر تمیز
ت : 1394/01/31
امید کشورهای مذاکره کننده این است که فشار و چالش تحریم های اقتصادی سبب نرم تر شدن موضع آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران شده باشد اما شواهد آشکاری در این مورد وجود ندارند.


  به گزارش رادیو فردا(Radio Farda)، سعید جلیلی، مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه، ۱۵ دی‌ماه، از برگزاری مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه ۵+۱ در ماه ژانویه خبر داد.  

جلیلی با علام این خبر که ایران "پنج محور" را برای از سرگیری مذاکرات پیشنهاد داده است، افزود: «(اعضای) ۵+۱ گفتند پیشنهاد سازنده است و قرار شد مطالعه کنند و پاسخ بدهند، ولی اکنون شش ماه تأخیر داشته‌اند، البته اخیرا اعلام کرده‌اند که آماده‌اند به گفتگوها برگردند.»
:: مرتبط با: اخبار روز , سیاسی ,
:: برچسب‌ها: واشنگتن پست , سعید جلیلی , شکست غرب , مقام معظم رهبری , تحریم های اقتصادی , مذاکرات هسته ای , گروه 1+5 ,
ن : عماد کلامی مقدم
ت : 1391/10/16
 
موضوعات
صفحات
نویسندگان
آرشیو مطالب
برچسب ها
امكانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic